MİSYONUMUZ

Hüyüklü Belediyesi doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri layıkıyla yerine getirmek, bürokrasiyi asgariye indirmiş vatandaş memnuniyetine odaklı bu anlayış ile hizmet vermek refah seviyesini yükseltmek ve gelişmeleri kısa sürede algılayarak uygulamaya koyabilen esnek-etkin bir yönetim anlayışıyla görev ifa etmektir.

VİZYONUMUZ

İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım ve kurtarma; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri Uluslararası standartlarda ve Avrupa Birliği normlarında hizmet anlayışıyla duyarlı, öngörülü, gerçekçi, kalite odaklı bir belediye idaresi oluşturulur.